Krąg Sztandarowy

Krąg Sztandarowy
Sztandar_2015

2015

Rada szczepu we wrześniu 1987 roku powołała do życia krąg sztandarowy. Jego zadaniem miała być opieka nad sztandarem i zapewnienie, aby ten najważniejszy szczepowy symbol był prezentowany z najwyższym szacunkiem i regułami wyznaczonymi przez regulamin musztry oraz szczepowymi zwyczajami.

Decyzje o udziale sztandaru w konkretnej uroczy stości podejmuje komendant szczepu w porozumieniu z drużynowym kręgu. Drużynowy wyznacza skład pocztu sztandarowego spośród instruktorów i harcerzy starszych należących do kręgu. Każde wyjście ze sztandarem powinno być odnotowywane w księdze kręgu sztandarowego.