1976-1986

1976

sierpień

 • Grono instruktorów tworzy szczep „Puszcza”, przyj mując jako patrona postać króla Kazimierza Wielkiego. Komendantem szczepu zostaje pwd. Wojciech Wróblewski, kwatermistrzem pwd. Ale ksander Musiał, magazynierem org. Leszek Węgrzyn.

wrzesień–październik

 • Powstają drużyny harcerskie: – „Watra” – drużynowy pwd. Janusz Łapaj. – „Leśni ludzie” – drużynowa org. Maria Wróblewska. – „Dzieci wilkołaka” – drużynowy pwd. Andrzej Polak (drużyna ta nie wyszła poza stadium wstępnej organizacji i w listopadzie została za wieszona).
  Drużyny zuchowe: – „Słoneczne promyki” – drużynowy org. Grzegorz Augustynek. – „Niepołomickie zuchy” – drużynowa hm. Marta Borkowska. • Szczep organizuje się w Zbiorczej Szkole Gminnej w Niepołomicach. Każda sobota staje się „dniem harcerskim” w szkole, gdyż wtedy odbywają się zbiórki tworzonych drużyn i zastępów.

listopad

 • Drużyna „Leśni ludzie” otrzymuje pochwałę za wzorowe wy konanie zadania „Znicz”.

grudzień

 • 4.12. odbywa się pierwsza mundurowa zbiórka szczepu.
 • Wszystkie drużyny przystępują do akcji „Każdy harcerz przyjacielem zwierząt”.
 • Kronikarzem szczepu zostaje Danuta Duda.

1977

luty

 • Odbywa się pierwsze zimowisko szczepu – kurs zastępowych w Stróży k. Myślenic, komendant – pwd. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – pwd. Aleksander Musiał, oboźny – pwd. Janusz Łapaj,  instruktorzy programowi: org. Maria Wróblewska, org. Lu dwik Benedyczak; kucharka Janina Lisiecka. Opiekunem z ramienia szkoły był Tadeusz Jasonek.

marzec

 • Powstaje drużyna zuchowa „Wesołe misie” – drużynowa Katarzyna Wójtowicz, przyboczna Wioletta Matura.
 • Drużynę zuchową „Niepołomickie zuchy” przejmuje Marek Lisiecki.
 • Powstaje klub fotograficzny, którym kieruje org. Ludwik Benedyczak.
 • 19.03. pierwsza obietnica zuchowa.

czerwiec

 • 4.06. pierwsze przyrzeczenie w szczepie; Puszcza Niepołomicka – Kozie Górki.
 • 11.06. uroczyste otwarcie samodzielnie wyremontowanej harcówki w zamku.

lipiec

 • Obóz „Słowiańska osada” w Śnietnicy k. Gorlic, komendant – pwd. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – pwd. Aleksander Musiał, oboźny – Janusz Łapaj, instruktor programowy – org. Maria Wróblewska, magazynier i zaopatrzeniowiec – org. Leszek Węgrzyn, opiekunowie kolonii zuchowej: Katarzyna Wójtowicz, Wioletta Matura, Marek Lisiecki, Grzegorz Augustynek, Marek Zając, opiekun z ramienia szkoły – hm. Marta Borkowska, kucharka – Janina Lisiecka

sierpień

 • Uroczyste obchody pierwszej rocznicy powstania szczepu. Tytuł wzorowego zastępowego przyznano Bogusławie Misiorowskiej, a wzorowych szóstkowych: Annie Dudzie i Krzysztofowi Sondlowi.

wrzesień

 • 40-osobowa delegacja szczepu reprezentuje Hufiec Niepołomice na święcie Chorągwi Krakowskiej, występując po raz pierwszy z plakietkami szczepu; plakietkę szczepu zaprojektowali: Wojciech Wróblewski i Ludwik Benedyczak.

październik

 • Zostają powołane nowe drużyny zuchowe: „Polne kwiatki” – drużynowa Anna Szywała, „Muchomorki” – Mariola Gębicka, „Żywe iskierki” – drużynowa Justyna Gaudyn, „Niepołomickie zuchy” – drużynowa Marta Borkowska, przyboczna Dorota Iwulska. „Słoneczne promyki” przejmuje Wioletta Matura. Dotychczasową drużynę zuchową „Niepołomickie zuchy” przekształcono w drużynę harcerską „Niepołomni” – drużynowy Marek Lisiecki. Przybocznymi zostają: Lidia Iwulska w DZ „Wesołe misie”, Ewa Kluzik w DH „Watra”, Anna Szewczyk w DH „Leśni ludzie”. Bogusława Misiorowska w DH „Niepołomni”. • Obowiązki kwatermistrza szczepu przejmuje Paweł Mirochna.
 • Powstaje krąg instruktorski, którego przewodniczącym zostaje pwd. Andrzej Polak.

listopad

 • Akcja „Znicz” – 1 DH „Watra”.
 • Święto Wszystkich Świętych, warty na cmentarzu wojskowym pełnią „Niepołomni”.
 • Pierwsze zobowiązanie instruktorskie w szczepie: Katarzyna Wójtowicz, Mariola Wróblewska, M. Gębicka, Wioletta Matura, Marek Lisiecki

grudzień

 • Funkcję przybocznej w DH „Niepołomni” przejmuje Małgo rzata Mazur.

1978

styczeń

 • Akcja „Zima na medal”
 • Rozpoczyna się II Kurs zastępowych, komendant– phm. W. Wróblewski, oboźny –org. M. Lisiecki. • Bal karnawałowy.

luty

 • Nieobozową akcją zimową szczepu kierują: org. M. Wróblewska i org. K. Wójtowicz. • Ewa Kluzik, Dorota Heliasz i Małgorzata Mazur zajmują II miejsce w chorągwianych eliminacjach IX TWO.
 • Rada szczepu podejmuje uchwałę o corocznym organizowaniu „Święta Wiosny”.

marzec

 • Po raz pierwszy szczep obchodzi „Święto Wiosny”.

kwiecień

 • Odbywa się I Festiwal Teatrzyków Zuchowych, organizowany przez K. Wójtowicz.
 • Akcja „Butelka”. Zbieramy ponad 700 butelek – najwięcej „Leśni ludzie”, wyprzedzając o 10 butelek „Niepołomnych”.
 • Rada szczepu zatwierdza, jako  obowiązujące, zasady i protokoły prób na stopnie harcerskie opracowane przez Wojciecha Wróblewskiego.

czerwiec

 • Całodzienny bieg na stopnie w Puszczy Niepołomickiej.
 • Roczny bilans fi nansowy szczepu: wpływy 4100 zł, wydatki 2874 zł 30 gr.

lipiec

 • Obóz „Uroczysko” w Grzechyni k. Makowa Podhalańskiego, komendant – phm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz i oboźny – pwd. Andrzej Polak, magazynier – Paweł Mirochna, instruktorzy – org. Maria Wróblewska, Marek Lisiecki, Anna Szywała, Anna Szewczyk. • Kolonia zuchowa – Katarzyna Wójtowicz, Wioletta Matura, kucharka – Grażyna Siwek, opieka med. – Maria Trzepla.

sierpień

 • Obchody II rocznicy powstania szczepu.

wrzesień

 • Akcja zarobkowa „Jarzębina” (zbiórka owoców jarzębiny).

październik

 • Akcja zarobkowa „Znicz”.

listopad

 • Na bazie koedukacyjnych drużyn „Leśni ludzie” i „Watra” powstają: drużyna harcerek „Watra” i drużyna harcerzy „Leśni ludzie”. Drużynową „Watry” zostaje Ewa Kluzik DH „Niepołomni” obejmuje Małgorzata Mazur. DZ „Wesołe misie” przejmuje Jolanta Wywiał, przyboczną zostaje M. Motecka, funkcję przybocznej DH „Leśni ludzie” przejmuje Dorota Heliasz.

grudzień

 • Powstaje DZ „Wyrwidęby z Bajkowa” – drużynowa Dorota Iwulska oraz DZ „Krasnale” – drużynowa Maria Donatowicz, Małgorzata Dygas zostaje przyboczną DZ „Polne kwiatki”.
 • Teresa Zając organizuje służbę informacyjną w szczepie.
 • Kominek wigilijny.

 


1979

styczeń

 • Wobec ostrej zimy wszystkie drużyny dokarmiają zwierzęta.
 • Nieobozowa Akcja Zimowa.

luty

 • Wyjazdowa akcja szkoleniowa w Suchej Górze k. Makowa Podhalańskiego (uczestniczy 26 osób).

marzec

 • Rada szczepu podejmuje m.in. decyzję o zmianie guzików w mundurach – z granatowych na srebrne, metalowe z lilijką (14 osób za, 6 przeciw).
 • Rozpoczyna się kampania szczepu „Pomocne ręce”. Pracami sztabu kieruje org. L. Węgrzyn.
 • Powstaje DZ „Leśne ludki” – drużynowa Bogusława Wojas. Funkcję przybocznej DZ „Wyrwidęby z Bajkowa” obejmuje Monika Szywała.

kwiecień

 • II Festiwal Teatrzyków Zuchowych. Pierwsze miejsce zajmu je DZ „Wesołe misie” drużynowa Jolanta Wywiał.

maj

 • Zakończenie kampanii „Pomocne ręce”. Jako pierwsi odznakę „Pomocne ręce” otrzymują: Leszek Węgrzyn, Józef Bugajski, Zbigniew Dyjach, Krzysztof Łysek, Maria Donatowicz, Jolanta Wywiał. Komendant szczepu udziela pochwały za udział w akcji: Monice Stachaczyk, Annie Chmurze, Monice Pichór, Iwonie Kluzik, Annie Wrotny, Marzenie Grabskiej, Małgorzacie Lipowskiej, Grzegorzowi Biernatowi, Pawłowi Giejdaszowi, Bogdanowi Horowitzowi, Dariuszowi Palińskiemu i Adamowi Szymczykowi.
 • I Złaz zastępów w Puszczy Niepołomickiej (Hysne); komendant – pwd. Andrzej Polak, oboźna – Ewa Kluzik kwatermistrz – org. Paweł Mirochna. Udział bierze 120 uczestników, I miejsce zastęp „Myśliwi” z DH „Leśni ludzie” zast. Ryszard Zielonka.

czerwiec

 • Powstaje „Krąg Strażników Ognia” – obrzędowa kapituła szczepu.

lipiec

 • Obóz „Partyzancka baza” w Suchedniowie (Góry Świętokrzy skie), komendant – phm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – pwd. Andrzej Polak, magazynierzy – org. Paweł Mirochna i phm. Aleksander Musiał, oboźny – pwd. Leszek Węgrzyn, instruktorzy – pwd. Mariola Wróblewska, pwd. Marek Lisiecki, hm. Zygmunt Rabecki, kolonia zuchowa – org. Anna Szywała, kuchnia – Janina Lisiecka i Józef Lisiecki

sierpień

 • Obóz wędrowny „Latający Holender” (Wybrzeże Szczeciń skie i Gdańskie), komendant – hm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – org. Paweł Mirochna.

wrzesień

 • Decyzją rady szczepu święto szczepu zostaje przesunięte z 23 sierpnia na 23 września.
 • Bilans fi nansowy szczepu za rok 1979: wpływy 9548 zł, wydat ki 8743 zł 50 gr.

październik

 • Akcja „Znicz”.

listopad

 • I Jesienny Rajd Brązowych i Zielonych Sznurów – Pieniny
 • pwd. Mariola Wróblewska przejmuje funkcję kwatermistrza szczepu.
 • Tytuł najlepszej drużyny zuchowej w roku 1979 uzyskuje DZ „Polne kwiatki” drużynowa pwd. Anna Szywała.
 • Podpisanie umowy patronackiej pomiędzy szczepem a Za kładem Transportu Przemysłu Drobiarskiego w Niepołomi cach.

grudzień

 • Odznakę „Pomocne ręce” otrzymują: Józef Heliasz, Janina Lisiecka, Wiesław Żarnik.
 • Powstaje DZ „Słoneczna gromada”– drużynowa Jolanta Wywiał, przyboczna Monika Motecka.
 • Drużynową NDH „Leśni ludzie” zostaje org. Dorota Heliasz, przybocznym – Ryszard Zielonka. • Sławomir Pater zostaje przybocznym DZ „Krasnale”.

 


1980

styczeń

 • III kurs zastępowych „Mieszkańcy Zielonego Lasu” – ko mendant – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny – Ryszard Zielonka, przyboczna – Anna Duda.

luty

 • Rada szczepu przyjmuje regulamin odznaki „Pomocne rę ce”; odtąd odznaka ma być przyznawana z szarą podkładką dla instruktorów i harcerzy szczególnie zaangażowanych w pracę szczepu oraz bez podkładki dla uhonorowania osób wspierających szczep.

marzec

 • Podczas „Święta Wiosny” odznakę „Pomocne ręce” z podkładką otrzymują: hm. Wojciech Wróblewski, pwd. Leszek Węgrzyn, org. Ewa Kluzik, Józef Bugajski, Celina Gucwa, Józef Bocim, Marta Siwek, Beata Mazur, Marek Ślusarczyk.
 • Powstaje DZ „Stokrotki” – drużynowa Halina Pieróg. • Monika Szywała obejmuje funkcję drużynowej DZ „Wyrwi dęby z Bajkowa”.
 • Reaktywowana zostaje DZ „Muchomorki” – drużynowa Iwo na Karolczyk.
 • Zobowiązanie instruktorskie na Kozich Górkach: Dorota Heliasz, Ewa Kluzik, Małgorzata Mazur, Monika Motecka, Teresa Zając, Marek Ślusarczyk, Bronisław Węgrzyn.

kwiecień

 • III Festiwal Teatrzyków Zuchowych. Udział biorą: „Polne kwiatki”, „Krasnale”, „Wyrwidęby z Bajkowa”, „Słoneczna gromada”.
 • Instruktorzy i drużyny harcerskie biorą udział w sadzeniu lasu.
 • V rocznica powstania „Watry” – kominek.
 • Akcja zbierania butelek.
 • Rada szczepu uchwala, że plakietki szczepu
 • będą wręczane w trakcie obrzędu przyjęcia do drużyny.

maj

 • II Złaz zastępów harcerskich, komendant – phm. Andrzej Polak, kwatermistrz – pwd. Mariola Wróblewska, oboźny – phm. Janusz Łapaj, sanitariusz – org. Dorota Heliasz. Zwycięża Zastęp „Wędrowniczki” z DH „Niepołomni” zast. Celina Gucwa.
 • Udział reprezentacji szczepu w XXII Rajdzie Świętokrzyskim.

czerwiec

 • Sabina Sieja zostaje przyboczną DZ „Muchomorki”.
 • Jolanta Windak zostaje przyboczną DZ „Stokrotki”.
 • W wyniku całorocznej rywalizacji: najlepsza drużynowa zuchowa – pwd. Anna Szywała, najlepszy zastępowy – Celina Gucwa, najlepszy szóstkowy – Wojciech Szywała.
 • Wydanie drukiem Śpiewnika szczepu (139 piosenek); opracowanie W. Wróblewski, E. Kluzik. Opracowanie  graficzne L. Benedyczak (nakład 350 egz.).

lipiec

 • Obóz nad jeziorem Mikaszewo k. Augustowa, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – pwd. Mariola Wróblewska, oboźny – phm. Janusz Łapaj, instruktorzy – pwd. Anna Szywała, pwd. Marek Lisiecki, zaopatrzeniowiec – phm. Aleksander Musiał, magazynier – pwd. Paweł Mirochna, kucharka – Daniela Łysek, opieka medyczna – phm. Andrzej Polak.

wrzesień

 • W IV Święto szczepu odznakę „Pomocne ręce” otrzymują: pwd. Mariola Wróblewska, pwd. Paweł Mirochna.
 • Org. Marek Ślusarczyk obejmuje funkcję drużynowego 2NDH „Leśni ludzie”, przybocznym zostaje Zbigniew Dyjach.
 • Małgorzata Dyjach zostaje przyboczną DZ „Wyrwidęby z Bajkowa”.
 • Wojciech Wróblewski przejmuje dodatkowo obowiązki kwatermistrza szczepu.
 • I Nocny Kazimierzowski Marszobieg na Orientację po Puszczy Niepołomickiej

październik

 • Krąg instruktorski szczepu formułuje w postaci oświadczenia listę postulatów i wniosków dotyczących funkcjonowania Hufca Niepołomice oraz całego Związku Harcerstwa Polskiego. Oświadczenie zostaje zaprezentowane na konferencji sprawozdawczo-wyborczej hufca 27 października oraz przekazane do Komendy Chorągwi Krakowskiej.
 • II Rajd Brązowych i Zielonych Sznurów – Gorce

listopad

 • Poszerzenie kręgu instruktorskiego o młodszą kadrę szczepu. Zobowiązanie na Poszynce składają: Krzysztof Łysek, Zbigniew Dyjach i Ryszard Zielonka. • Pracami kręgu kieruje hm. Wojciech Wróblewski.

grudzień

 • Drużynową DZ „Stokrotki” zostaje Jolanta Windak.
 • Zbigniew Dyjach przejmuje obowiązki drużynowego 2NDH „Leśni ludzie”, przybocznym zostaje Krzysztof Łysek.
 • Powstaje DZ „Misiaczki” – drużynowa Justyna Fądzieł, przyboczna – Dorota Tomala.

 


1981

styczeń

 • Cykl imprez z okazji 62. rocznicy śmierci Andrzeja Małkowskiego.
 • Zimowisko w gajówce na Poszynce w Puszczy Niepołomickiej, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – pwd. Anna Szywała, oboźny – Paweł Mirochna.

luty

 • Pierwsza próba powołania Koła Przyjaciół Harcerstwa przy szczepie. Niestety oprócz kadry szczepu i dyrektora Wiesława Bieniasza z Zakładu Opiekuńczego przybywa tylko czworo rodziców.

marzec

 • Podczas „Święta Wiosny” odznakę „Pomocne ręce” z podkładką otrzymują: pwd. Anna Szywała, hm. Zygmunt Rabecki, Grzegorz Dudzik; bez podkładki: Beata Siwek i Ewa Fiema.
 • 1 NDH „Watra” otrzymuje własny proporzec.
 • Uczestniczący w VII Zjeździe ZHP jako delegat Chorągwi Krakowskiej hm. Wojciech Wróblewski został wybrany w skład Rady Naczelnej ZHP.

kwiecień

 • Podczas święta patrona szczepu delegacja szczepu składa kwiaty na sarkofagu Kazimierza Wielkiego w Katedrze Wawelskiej, apel szczepu, spotkanie komendy z rodzicami, inscenizacja legendy o Kazimierzu Wielkim na dziedzińcu zamkowym (1 NDH „Watra”).
 • Spotkanie z kadrą szczepu „Huragan-28” w Krakowie.

maj

 • IV Festiwal Teatrzyków Zuchowych.
 • Obchody 190. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
 • III Złaz zastępowych, wyprawa zastępów szczepów do Warszawy, bez punktacji (zwiedzanie wystawy 70-lecia harcerstwa).

czerwiec

 • Święto zucha – turniej szóstkowych.
 • Rada szczepu zawiesza działalność 2 NDH „Leśni ludzie” oraz na bazie dotychczas koedukacyjnej 3 NDH „Niepołomni” powołuje drużynę męską. • Przyjmuje także szare rogatywki jako obowiązujące nakrycia głowy dla harcerek.
 • Najlepszą drużyną harcerską zostaje 1NDH „Watra” – drużynowa org. Ewa Kluzik, drużyną zuchową – DZ „Muchomorki drużynowa Iwona Karolczyk, najlepszą zastępową zostaje Beata Mazur, najlepsi szóstkowi – Katarzyna Szywała, Grzegorz Boligłowa, Halina Grabska i Anna Machnicka.
 • W szczepie działa sześć drużyn zuchowych.
 • Reprezentacja szczepu uczestniczy w Bochni we mszy św. oraz w spotkaniu z harcerskimi seniorami z okazji 70-lecia harcerstwa.
 • Udział reprezentacji szczepu w XXIII Rajdzie Świętokrzyskim.

sierpień

 • Obóz wędrowny po Roztoczu, komendant i kwatermistrz – hm. Wojciech Wróblewski.

wrzesień

 • Uroczystości z okazji 70-lecia harcerstwa i 5. rocznicy powstania szczepu. Między innymi msza św., otwarcie wystawy 70 lat harcerstwa i 5 lat szczepu „Puszcza”, zuchowy plener malarski, gra terenowa, pokaz obozownictwa, spotkanie z rodzicami i harcerskimi seniorami, ognisko w gajówce.
 • Honorową odznakę „Pomocne ręce” otrzymuje Tadeusz Biernat, a 65 osób dostaje pamiątkową plakietkę jubileuszową szczepu.
 • Nowe pięciolecie szczep rozpoczyna w następującym składzie kadrowym i organizacyjnym: komendant i kwatermistrz – hm. Wojciech Wróblewski, magazynierzy – org. Bronisław Węgrzyn i Waldemar Pieróg; 1 NDH „Watra” – drużynowa pwd. Anna Szywała; przyboczne – org. Ewa Kluzik, Celina Gucwa; zastępowe – org. Małgorzata Mazur, org. Dorota Heliasz, org. Teresa Zając, Anna Duda, Beata Mazur, Anna Kopytowska, Marta Siwek (drużyna liczy 70 harcerek); 3 NDH „Niepołomni” – drużynowy hm. Wojciech Wróblewski; przyboczni – pwd. Paweł Mirochna, ibs. Krzysztof Łysek; zastępowi – Ryszard Zielonka, Mariusz Kluzik, Tomasz Gancarczyk (drużyna liczy 37 harcerzy); DZ „Mróweczki” – drużynowa Monika Szywała; DZ „Muchomorki” – drużynowa Iwona Karolczyk; przyboczna Sabina Sieja.
 • Prawie 40-osobowa reprezentacja szczepu bierze udział w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa na Krakowskich Błoniach.
 • Ukazuje się pierwszy numer gazetki szczepowej „Brzask” (oprac. hm. Wojciech Wróblewski) z wkładką-śpiewnikiem piosenek ułożonych w szczepie (oprac. Ewa Kluzik i Małgorzata Mazur).
 • Nakładem szczepu (500 egz.) zostaje wydany reprint broszury T. Bosco Mądrość serca (biografia R. Baden-Powella).

październik

 • Krąg instruktorski szczepu występuje z oświadczeniem do środowisk harcerskich w Polsce o przywrócenie tradycyjnej roty przyrzeczenia. Oświadczenie zostało opublikowane w ogólnopolskim piśmie „Motywy”.
 • 22-osobowa reprezentacja szczepu uczestniczy w odsłonięciu i poświęceniu pomnika Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem.
 • Akcja zarobkowa „Znicz”.

listopad

 • Rada szczepu 27 listopada przyjmuje jako obowiązującą w szczepie przedwojenną rotę przyrzeczenia harcerskiego, tradycyjne nazewnictwo stopni harcerskich oraz wprowadza numerację krzyży harcerskich.
 • Krąg instruktorski bierze udział w harerskim apelu poległych i w ognisku pod Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

grudzień

 • 13.12 – wprowadzenie stanu wojennego: ekipa instruktorów i harcerzy pod kierunkiem pwd. Krzysztofa Łyska w obawie przed zajęciem przez Służbę Bezpieczeństwa zabezpiecza kronikę szczepu, elementy pionierskiego wyposażenia oraz archiwum szczepu.
 • Obowiązki kwatermistrza szczepu przejmuje pwd. Anna Szywała. Przyboczną DZ „Muchomorki” zostaje Beata Siwek. Obowiązki drużynowego kręgu instruktorskiego przejmuje pwd. Paweł Mirochna,
 • Szczep przystępuje do realizacji „Pogotowia zimowego” harcerek i harcerzy (pomoc ludziom chorym i starym).
 • Pierwsze spotkanie wigilijne przed pasterką w harcówce.
 • Zimowa wyprawa do gajówki na Poszynce zostaje przerwana przez patrol milicyjno- wojskowy pod dowództwem komisarza wojskowego i sekretarza PZPR z Kłaja. Dzięki interwencji ojca naszej harcerki płk. Pawła Kopytowskiego incydent kończy się szczęśliwie.

 


1982

styczeń

 • Realizacja zadań „Pogotowia zimowego” harcerek i harcerzy, m.in. zbiórka odzieży.
 • W zbiórce pieniędzy na powodzian zebrano 50 100 zł.
 • Udział reprezentacji szczepu we mszy św. w kościele św. Anny w Krakowie z okazji rocznicy śmierci Olgi i Andrzeja Małkowskich.

luty

 • Spotkanie z hm. Stanisławem Porębskim – wspomnienie o krakowskich Szarych Szeregach.

marzec

 • Komenda szczepu otrzymuje pismo z nadleśnictwa z żądaniem „zaprzestania organizacji wycieczek i spotkań na Gajówce Poszynka – leśnictwo Hysne, ze względu na wprowadzony stan wojenny”.
 • „Święto Wiosny”, odznakę „Pomocne ręce” otrzymują: z podkładką – org. Bronisław Węgrzyn; bez podkładki – Joanna Pietrzyk.
 • Patrole z 1NDH i 3NDH biorą udział w rajdzie „Arsenał 82” w Warszawie.

kwiecień

 • Spotkanie zastępów zastępowych z hm. Markiem Kudasiewiczem.
 • W „Święto Bohatera Szczepu” harcerki z 1 NDH „Watra” składają kwiaty na Wawelu.

maj

 • V Festiwal Teatrzyków Zuchowych. Udział biorą drużyny zuchowe szczepu i hufca.
 • Zakończenie „Pogotowia zimowego”.
 • Bieg harcerski z okazji 3 Maja dla zastępowych i kręgu instruktorskiego.
 • IV Złaz zastępów, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, oboźni – pwd. Paweł Mirochna, org. Krzysztof Łysek, Celina Gucwa, szef biura złazowego – pwd. Anna Szywała, kwatermistrzostwo – hm. Zygmunt Rabecki, org. Bronisław Węgrzyn, zabezpieczenie med. – phm. Andrzej Polak. 170 uczestników, zwyciężył zastęp „Dziewonie” z 1NDH „Watra” zast. Anna Duda.
 • Ognisko z okazji powstania harcerstwa z udziałem szczepu „Zielona Trójka” z Krakowa.

czerwiec

 • Prace porządkowe w Przychodni Zdrowia w Niepołomicach – akcja zarobkowa.

lipiec

 • Obóz wędrowny 3 NDH „Niepołomni” – Bieszczady; komendant – hm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – org. Ryszard Zielonka.

sierpień

 • Obóz n.j. Zdrójno w Borach Tucholskich komendant – hm. Wojciech Wróblewski kwatermistrz – org. Ewa Węgrzyn, kadra programowa – pwd. Anna Szywała, hm. Zygmunt Rabecki, org. Krzysztof Łysek, zaopatrzenie – pwd. Leszek Węgrzyn, org. Marek Ślusarczyk magazyn – org. Bronisław Węgrzyn, pwd. Paweł Mirochna, Zbigniew Dyjach.

wrzesień

 • KI oraz zastępy zastępowych biorą udział w uroczystościach 600-lecia Jasnej Góry.
 • VI święto szczepu, m.in. pierwszy kominek w podziemiach zamku oraz o północy msza św. w gajówce. Odznakę „Pomocne ręce” otrzymuje org. Ryszard Zielonka.
 • Powstanie DZ „Leśne skrzaty” – drużynowa pwd. Ewa Kluzik, przyboczna Iwona Kluzik.
 • Funkcję drużynowego KI przejmuje pwd. Dorota Heliasz.

październik

 • III Jesienny Rajd Brązowych i Zielonych Sznurów – Karkonosze – mgła, halny i dzwoneczki.

listopad

 • Wieczornica z okazji 11 listopada z udziałem rodziców oraz honorowego gościa – Tadeusza Biernata.

grudzień

 • Podejmujemy współpracę z drużyną polonijną „Wisła” z Montrealu.
 • W wyniku podziału drużyny „Watra” powstaje nowa drużyna harcerek „Gawra”.
 • Obowiązki kwatermistrza szczepu przejmuje org. Ewa Węgrzyn. • Przybocznym DZ „Mróweczki” zostaje Krzysztof Czwartkiewicz. • Przyboczną 1NDH „Watra” zostaje Małgorzata Dygas.
 • Zimowisko szkoleniowe dla kadry szczepu w gajówce na Poszynce, komendant – hm. Wojciech Wróblewski; kwatermistrz – pwd. Ewa Kluzik; oboźny – org. Ryszard Zielonka. Między innymi – mecz sylwestrowy w piłkę nożną na śniegu „ćwiki na resztę świata”, godzina 0.20–1.30, wynik 3:1.

 


1983

luty

 • Zimowisko „Razem i osobno”, Bukowina Tatrzańska, komendant – pwd. Marek Ślusarczyk, kwatermistrz – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny – pwd. Ryszard Zielonka.

marzec

 • Formalne powołanie 5 NDH „Gawra” – drużynowa Anna Duda.
 • Obowiązki kwatermistrza szczepu przejmuje org. Krzysztof Łysek.
 • Obowiązki przybocznych w 3 NDH „Niepołomni” obejmują: pwd. Ryszard Zielonka i wyw. Bogdan Horowitz.
 • Marzec–kwiecień – odbywa się IV Kurs zastępowych „Matecznik”, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny – ibs. Grzegorz Dudzik, instruktor – pwd. Ewa Kluzik. W pierwszym terminie kurs ukończyli: Wilk, Kobra, Wyżeł, Sowa.

kwiecień

 • Festiwal Małych Form Artystycznych.

maj

 • V Złaz zastępów, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny – Ryszard Zielonka, szef biura złazowego – pwd. Ewa Kluzik, kwatermistrz – org. Krzysztof Łysek, zabezpieczenie medyczne – phm. Andrzej
 • Polak. 141 uczestników, zwycięża zastęp „Włóczykije” z Elbląga, II – „Gibiele” z 3 NDH „Niepołomni”, III – Osmundy” z 3 NDH „Niepołomni”

czerwiec

 • Udział szczepu w Białej Służbie w czasie wizyty Ojca Św. (Częstochowa, Kraków). Ojciec Świety otrzymuje w Częstochowie z rąk delegacji harcerskiej, wykonaną w Niepołomicach, pamiątkową tablicę z prawem i przyrzeczeniem harcerskim (wykonali ją: Iwona Karolczyk, Leszek Węgrzyn, Bronisław Węgrzyn, Krzysztof Łysek).
 • Autorem projektu graficznego sprawności „BS” była Dorota Heliasz (podobnie jak projektów
 • sprawności ruchu: „AO 84”, „DS 86”, „PW 88”).
 • Udział reprezentacji szczepu w Rajdzie Świętokrzyskim (II miejsce na II trasie).

lipiec

 • Obóz wędrowny 3NDH „Niepołomni” – „Szlakiem Orlich Gniazd” (zamki i jaskinie), komendant – hm. Wojciech Wróblewski; kwatermistrz – ibs. Grzegorz Dudzik.
 • Obóz wędrowny 1NDH „Watra” – Karkonosze, czyli gdzie jest komendantka? Komendantka – phm. Anna Szywała; kwatermistrz – Małgorzata Dygas.

sierpień

 • Obóz szczepu n.j. Resko (woj. słupskie), komendant – hm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – pwd. Krzysztof Łysek, instruktor programowy – Dorota Heliasz, opieka medyczna – phm. Andrzej Polak, kucharka – Daniela Łysek, magazynier – ibs. Zbigniew Dyjach, ratownik – Zygmunt Rabecki, komendantka kolonii zuchowej – pwd. Ewa Kluzik, oboźny – Krzysztof Czwartkiewicz, komendantka podobozu 1 i 5 NDH – Małgorzata Mazur, oboźna – ibs. Celina Gucwa, komendant podobozu 3NDH – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny – pwd. Ryszard Zielonka.

wrzesień

 • VII Święto szczepu – między innymi wspólne ognisko ze „Słowikami” i polowa msza św. o północy w Puszczy Niepołomickiej.
 • Odznakę honorową „Pomocne ręce” otrzymuje p. Daniela Łysek.
 • Pochwałę w rozkazie komendanta szczepu za wzorową pracę w pionie kwatermistrzowskim obozu stałego otrzymują Paweł Kugiel i Krzysztof Siwek.
 • Funkcję drużynowej KI przejmuje pwd. Dorota Heliasz.
 • Drużynową 1NDZ „Muchomorki” zostaje Beata Siwek.

październik

 • IV Jesienny Rajd Brązowych i Zielonych Sznurów – Pieniny, bacówka pod Durbaszką.

listopad

 • Święto niepodległości – gra terenowa, apel szczepu i kominek.

grudzień

 • Drużynową 1NDH „Watra” zostaje trop. Małgorzata Dygas, drużynową 5 NDH „Gawra” – trop. Beata Mazur, drużyno wym 3 NDZ „Mróweczki” – hm. Zygmunt Rabecki, przybocznym K. Czwartkiewicz. Przybocznymi 1DZ „Muchomorki” zostają Ewa Fiema i Marta Siwek.
 • Zimowisko KI w Bukowinie Tatrzańskiej komendantka – pwd. Dorota Heliasz, kwatermistrz – hm. Wojciech Wróblewski. W programie między innymi: bal sylwestrowy na Olimpie, 16. urodziny Marty Haniszewskiej, projekcja filmu z Wilna i Lwowa, gry kierownicze.
 • Mikołaj u zuchów, aktorzy – druhowie z 3 NDH i KI.

 


1984

styczeń

 • Uroczystości 121. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

luty

 • Zimowisko w Bukowinie Tatrzańskiej „Zaspa 6” komendant – hm. Wojciech Wróblewski; kwatermistrz – pwd. Krzysztof Łysek; oboźny – pwd. Ryszard Zielonka.

marzec

 • „Święto Wiosny”.
 • Udział w Rajdzie „Arsenał” („Osmundy” i reprezentacja 5NDH „Gawra”).
 • Festiwal Teatrzyków Zuchowych; I miejsce DZ „Leśne skrzaty” i Festiwal Małych Form
 • Artystycznych Zastępów Harcerskich.
 • Pwd. R. Zielonka przejmuje obowiązki drużynowego 3NDH „Niepołomni”, przyboczny pwd. G. Dudzik.

kwiecień

 • Po trzyletniej przerwie pojawia się kolejny numer pisemka KI „Brzask”.

maj

 • VI Złaz zastępów – trzy dni w deszczu, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, szef biura złazowego – pwd. Ewa Kluzik, oboźny – pwd. Krzysztof Łysek, I miejsce zastęp „Dziuba” ze Skwierzyny, II – „Osmundy”, III – „Wilki” oba zastępy z 3 NDH „Niepołomni”.
 • Zlot zastępów niezależnego harcerstwa z całej Polski w Dolinie Chochołowskiej „AO 84”. W grze terenowej I miejsce zajmuje zastęp zastępowych 3 NDH „Niepołomni”.

czerwiec

 • W 30-lecie kapłaństwa phm. Dominika Orczykowskiego rada szczepu nadaje mu honorowe członkostwo szczepu.
 • Reprezentacja szczepu bierze udział w Rajdzie Świętokrzyskim.

lipiec

 • Obóz szczepu n.j. Lubowo, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny zgrupowania – hm. Zygmunt Rabecki, instruktor programowy – phm. Małgorzata Łysek, kwatermistrz – W. Wasiak, zaopatrzenie – pwd. Krzysztof Łysek, opieka med. – Helena Donatowicz, kucharka – Marta Haniszewska, komendantka kolonii zuchowej – pwd. Ewa Kluzik, oboźna – Beata Siwek, instruktorzy – Iwona Kluzik, Halina Pieróg, Joanna Pietrzyk, komendantka podobozu 1 i 5 NDH – pwd. Dorota Heliasz, oboźna – pion. Beata Mazur, instr. – trop. Celina Gucwa;, komendant podobozu 3 NDH – pwd. Ryszard Zielonka, oboźny – pwd. Grzegorz Dudzik.

sierpień

 • Obóz wędrowny – Wybrzeże Gdańskie, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – pion. Beata Mazur
 • Udział szczepu w uroczystościach 40-lecia I PSP AK w Szczawie.
 • Akcja zarobkowa zorganizowana przez Iwonę Karolczyk – sprzedaż cegiełek na rzecz niezależnego ruchu harcerskiego.

wrzesień

 • W harcerskiej pielgrzymce do Włoch i w spotkaniu z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo biorą udział pwd. E. Kluzik i hm. W. Wróblewski.
 • Rada szczepu zawiesza działalność 1 NDH „Watra”.
 • Obowiązki kwatermistrza szczepu przejmuje I. Karolczyk, pwd. E. Kluzik zostaje zastępcą komendanta szczepu ds. zuchowych, K. Czwartkiewicz zostaje drużynowym 3 DZ „Białe wilczki”, I. Kluzik – drużynową 7 DZ „Calineczki”, J. Pietrzyk – przyboczną 5 DZ „Leśne skrzaty”, C. Gucwa – przyboczną 5 NDH „Gawra”, T. Gancarczyk przybocznym 3 NDH „Niepołomni”, obowiązki drużynowego KI przejmuje hm. W. Wróblewski.

listopad

 • Udział w pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
 • Rozpoczyna się V Kurs zastępowych „Matecznik”, komendant – W. Wróblewski, oboźny – wyw. T. Gancarczyk.
 • IV Jesienny Rajd Brązowych i Zielonych Sznurów – Tatry.
 • Zastępca dyr. Zespołu Szkół p. W. Jagła nakazała usunięcie z gabloty szczepu zdjęć z pielgrzymki do Ojca Świętego, rekwirując część z nich.

grudzień

 • „Nasze spotkania z Ojcem Świętym” – kominek z udziałem zaproszonych gości
 • Dyrekcja Zespołu Szkół w Niepołomicach zabrania organizowania zbiórek drużyn zuchowych szczepu w izbie zuchowej na terenie szkoły pod pretekstem przekazania tego pomieszczenia „swojemu” harcerstwu.

 


1985

styczeń

 • Zimowa gra terenowa KI w Puszczy Niepołomickiej w rocznicę wybuchu powstania styczniowego, nocleg w chatce.

luty

 • Nieobozowa akcja zimowa.

marzec

 • Powstaje krąg starszoharcerski.

kwiecień

 • Festiwal Teatrzyków Zuchowych.
 • III Artystyczny Przegląd Zastępów Harcerskich.
 • Zakończenie kursu na stopień pwd., organizowanego przez KI szczepu, bieg harcerski w Puszczy Niepołomickiej.

maj

 • Obchody Święta 3 Maja.
 • W zbiórce surowców wtórnych największą aktywność wykazały „Wiewióry” z 5 NDH „Gawra” – zast. Anna Tryjańska, „Koniczyny” – zast. Małgorzata Nowak i „Buki” z 3 NDH „Niepołomni” – zast. Bogdan Horowitz.
 • VII Złaz zastępów, komendantka – pwd. Małgorzata Mazur, oboźny – pwd. Krzysztof Łysek, szef biura złazowego – pwd. Ewa Kluzik. 155 uczestników, zwyciężyły „Wilki” z 3 NDH „Niepołomni” zast. Piotr Gucwa.
 • Udział w XXVII Rajdzie Świętokrzyskim.

czerwiec

 • Uruchomiony zostaje po miesiącach pracy pierwszy samochód szczepu marki UAZ.

lipiec

 • Obóz n.j. Dłużek „The day after” (woj. olsztyńskie), komendant – hm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – pwd. Iwona Karolczyk, oboźny – hm. Zygmunt Rabecki, instruktor programowy – pwd. Małgorzata Mazur, zaopatrzeniowiec i kierowca – pwd. Krzysztof Łysek, magazynier – pwd. Mariusz Kluzik, opieka med. – Helena Donatowicz, kucharka – Marta Haniszewska.

wrzesień

 • Na bazie kręgu starszoharcerskiego powstaje 1 NDW „Watra” – drużynowy ćwik Leszek Wojas, przyboczny – wyw. Bogdan Horowitz.
 • Piotr Gucwa zostaje przybocznym 3 NDH „Niepołomni”, Dorota Klima zostaje przyboczną 5 NDH „Gawra”.
 • Najlepszy zastęp w roku 1984/1985 – „Wiewióry”, zastępowa Anna Tryjańska.
 • Udział w Pielgrzymce Kombatantów i Harcerzy na Jasną Górę.

październik

 • V Rajd Jesienny Brązowych i Zielonych Sznurów – Pieniny.

listopad

 • 11 listopada szczep przystępuje do realizacji programu kampanii sztandarowej. Program kampanii realizowano w czterech płaszczyznach, dla których przyjęto następujące hasła: I – „Wyżej poprzeczka”, II – „Bohater”, III – „Miasto, w którym żyjemy”, IV – „Trzy razy S” – samodzielnie, solidnie, sprawnie.
 • W banku spółdzielczym w Niepołomicach otwarto konto wpłat na sztandar szczepu.
 • Drużynową 5 HDZ „Zielone iskierki” zostaje Joanna Pietrzyk.
 • Odbywa się pierwsze z cyklu otwartych seminariów KI pt. Dlaczego harcerstwo? (obok 30 uczestników spotkania jako główni dyskutanci udział wzięli hm..: T. Żelazny (Kraków), P. Wieczorek (Katowice), L. Krzywda (Bochnia), W. Wróblewski (Niepołomice).

grudzień

 • Seminarium Prawda a wychowanie – prelegent hm. Jerzy Bukowski.
 • Spotkanie wigilijne szczepu, tradycyjny opłatek całego szczepu z udziałem rodziców i sympatyków szczepu. Każdy zuch i harcerz otrzymuje ilustrowany Przewodnik programowy Kampanii Sztandarowej Szczepu.

 


1986

styczeń

 • Seminarium O postawie instruktorskiej prelegent hm. Jerzy Parzyński.

luty

 • Zimowisko 3 NDH „Niepołomni” w Żywcu, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – pwd. Ryszard Zielonka.
 • Zimowisko 5NDH „Gawra” w Korzkwi, komendantka – pwd. Beata Mazur, kwatermistrz – pwd. Małgorzata Mazur.
 • Zimowisko zuchowe w Tokarni, komendant – hm. Zygmunt Rabecki, kwatermistrz – pwd. Krzysztof Łysek.
 • Spotkanie w Dzień Myśli Braterskiej z założycielami szczepu.

marzec

 • „Święto Wiosny”.
 • Festiwal Teatrzyków Zuchowych, I miejsce 3 NDZ „Muchomorki” drużynowa – pwd. Iwona Kluzik.
 • Seminarium Matematyka czy historia – o nauczaniu historii.
 • Sprzątanie lasu.
 • Porządkowanie miejsc pamięci narodowej.
 • Prace porządkowe na rzecz miasta.

kwiecień

 • Wystawa w zamku, prezentująca rezultaty zwiadów zastępów realizowanych w ramach kampanii sztandarowej – „Sokół” w Niepołomicach, OSP, II Dywizjon Pociągów Pancernych, Cichociemny – Józef Czuma, fauna i flora Puszczy Niepołomickiej, apteka w Niepołomicach, zamek, most na Wiśle, zamach na H. Franka w Staniątkach, kapliczki na terenie miasta, harcerstwo męskie i żeńskie na terenie Niepołomic, tajne nauczanie. Wystawę, przedłużoną na życzenie władz oświatowych, zwiedziło ponad tysiąc osób, a zwiedzający wzbogacili fundusz kampanii o prawie 50 000 zł.
 • Pochwałę za przygotowanie i organizację wystawy otrzymuje Celina Gucwa.
 • Apel szczepu na Wawelu w rocznicę koronacji króla Kazimierza Wielkiego, msza św. w katedrze.
 • Turniej rycerski, przedstawienia teatralne, inscenizacja historyczna w zamku niepołomickim, pasowanie zuchów na giermków.
 • Udział w Rajdzie „Arsenał” w Warszawie.

maj

 • VIII Złaz zastępów, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny – pwd. Ryszard Zielonka, szef biura złazowego – pwd. Celina Gucwa. Zwyciężył zastęp „Buki” z 3 NDH „Niepołomni” – zast. Paweł Smaza.
 • Seminarium O roli instruktora – prelegent hm. Stanisław Czopowicz (Warszawa), spotkanie wspólne z KI szczepu „Słowiki”.
 • Przybocznym 5 NDZ „Muchomorki” zostaje Tomasz Kluzik.
 • 23.05 otwarcie nowej izby harcerskiej w zamku.

lipiec

 • Obóz wędrowny w Góry Pirynu – Bułgaria, komendantka – pwd. Małgorzata Mazur, kwatermistrz – pwd. Mariusz Kluzik.
 • I Zlot weteranów w Śnietnicy na miejscu pierwszego obozu szczepu.

sierpień

 • Zgrupowanie szczepu n.j. Wędromierz (25. akcja obozowa), komendant – hm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – pwd. Iwona Karolczyk, oboźny – hm. Zygmunt Rabecki, instruktor programowy – phm. Małgorzata Mazur, opieka med. – Helena Donatowicz, kucharka – Marta Haniszewska, zaopatrzeniowiec – pwd. Marek Ślusarczyk, magazynier – pwd. Mariusz Kluzik, komendantka podobozu 5 NDH „Gawra” – pwd. Beata Mazur, oboźna – pion. Dorota Klima, instruktor programowy – pwd. Celina Gucwa, komendant podobozu 3 NDH „Niepołomni” – pwd. Ryszard Zielonka, oboźny – wyw. Piotr Gucwa, instruktor programowy – pwd. Grzegorz Dudzik, komendant podobozu 1 DW „Watra” – pwd. Leszek Wojas, oboźny – Bogdan Horowitz, komendantka kolonii zuchowej – pwd. Iwona Kluzik, oboźna – pion. Joanna Pietrzyk, instruktor programowy – phm. Ewa Kluzik.
 • W trakcie obozu odbywa się VI Kurs zastępowych „Matecznik”, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny – Bogdan Horowitz.

wrzesień

 • Zlot niezależnego harcerstwa na Jasnej Górze (DS 86)
 • W 10. rocznicę powstania szczepu przedstawiciele rodziców uroczyście wręczają sztandar.
 • Odznaki „Pomocne ręce” otrzymują: Małgorzata Mazur, Iwona Karolczyk, Piotr Gucwa, Mariusz Kluzik, Dorota Klima, Leszek Wojas, Janusz Biernat, Andrzej Klima, Krystyna Dudzik, Emilia Tryjańska, Elżbieta Zimnal, Marian Ferster, Wiesław Bieniasz, Henryk Arlet, Tadeusz Jasonek, Mirosław Kudelski. Na program uroczystości złożyły się m.in. apel i defilada szczepu, projekcje filmów obozowych, wystawa Szczep „Puszcza” 1976–1986, jubileuszowe ognisko na dziedzińcu zamkowym oraz msza św.

listopad

 • Spotkanie dyskusyjne po projekcji filmu Przesłuchanie.
 • Ukazuje się broszura Niepołomice – miasto, którym żyjemy prezentująca najciekawsze sprawozdania z realizowanych wiosną zwiadów w ramach kampanii sztandarowej.

grudzień

 • Opłatek w wieczór wigilijny na skraju Puszczy Niepołomickiej.
 • Obowiązki komendanta szczepu, po dziesięciu latach sprawowania tej funkcji, hm. Wojciech Wróblewski przekazuje phm. Małgorzacie Mazur.