BRZASK

Brzask_LOGO
Ikona_szczep_archiwum

BRZASKI

Od 1981 roku zaczyna nieregularnie wychodzić pismo szczepu „Brzask”. We wrześniu 1981 roku, w piątą rocznicę powstania szczepu, ukazał się pierwszy numer zredagowany przez ówczesnego komendanta szczepu Wojciecha Wróblewskiego. Pisemko, zgodnie ze sformułowanym na pierwszej stronie założeniem, że „służyć będzie m.in. nabywaniu umiejętności formułowania własnych myśli i odczuć oraz prezentacji poglądów” zawierało: refleksje szczepowego – Anny Szywały, Doroty Heliasz, Katarzyny Wójtowicz, a także harcerskie wspomnienia 1916–1925 Tadeusza Biernata. Ponadto znajdujemy tam skład kadry szczepu, mapę obozów zorganizowanych w latach 1976–1981, oraz, w postaci wkładki, śpiewnik piosenek powstałych
w szczepie, zredagowany przez Ewę Kluzik i Małgorzatę Mazur. Winietę pierwszego „Brzasku” opracował Andrzej Sobas. Gazetka miała format A-4, stron 12 i została wydana w nakładzie 300 egzemplarzy (rozeszła się błyskawicznie w cenie 30 zł za egz. na Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa
w Krakowie). Kolejny numer pojawił się dopiero w styczniu 1984 r., w mniejszym formacie (A-5) i w nowej szacie graficznej, z podtytułem – Pismo kręgu instruktorskiego szczepu „Puszcza” (ten podtytuł utrzymał się już do ostatniego numeru wydanego w 1989 r.). W 1984 r. ukazują się jeszcze dwa numery (w tym jeden podwójny: 2–3/84), który zawierał w formie wkładki kalendarium szczepu wrzesień 1981 – wrzesień 1984, opracowane przez D. Heliasz i W. Wróblewskiego.

brzeskiW 1985 r. ukazuje się jeden podwójny numer (20 stron) już w innej szacie graficznej – i na okładce są: napis „Brzask”, emblmat szczepu i konar drzewa z wschodzącym słońcem w tle. Jubileuszowy numer na 10-lecie szczepu ujrzał światło dzienne dopiero w roku 1987 (w tym roku ukazały się jeszcze dwa numery). Ostatni numer wyszedł w grudniu 1989 r. Tak więc w latach 1981–1989 ukazało się co najmniej 9 numerów.
Oprócz pierwszego numeru pozostałe miały nakład od 30 do 100 egzemplarzy i objętość około 20 stron. Były rozprowadzane wśród kadry szczepu oraz wąskiej grupy sympatyków i przyjaciół. Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie obowiązywała cenzura, pismo ukazywało się więc nielegalnie, a środowiskiem szczepu „Puszcza” interesowała się Służba Bezpieczeństwa wspomagana przez miejscowych aktywistów partyjnych.
W redagowaniu kolejnych numerów brali udział: W. Wróblewski, D. Klima, M. Ślusarczyk, K. Łysek, L. Wojas, E. Kluzik, R. Zielonka, G. Dudzik, D. Heliasz. Oczywiście krąg piszących był o wiele szerszy, pisali oprócz harcerzy i instruktorów także rodzice oraz sympatycy szczepu. Kolejne numery zawierały kalendaria prac szczepu i drużyn, teksty historyczne o zdarzeniach, o których nie można było przeczytać w ofi cjalnych gazetach, np. o Katyniu, Piłsudskim, Orlętach Lwowskich, refl eksje drużynowych, wspomnienia i relacje z obozów, rajdów, wędrówek i imprez szczepu, piosenki i poezje naszych szczepowych autorów, zagadki, krzyżówki, sprawozdania z pracy komendy szczepu i kręgu instruktorskiego, artykuły polemiczne. Jak np. Czyja jest szkoła?, który był polemiką z dyrekcją Zespołu Szkół w Niepołomicach, która usunęła nasze zuchy z izby zuchowej w szkole. Było również wiele innych ciekawostek i opisów humorystycznych zdarzeń.

Po długiej przerwie na początku 1996 roku ukazał się kolejny numer „Brzasku” zredagowany przez Ewę Skowron. Był on plonem przede wszystkim obozu szkoleniowego w Śnietnicy (lato 1995). Zawierał bowiem kronikę tego obozu. Informował także o bieżących wydarzeniach w szczepie („Święto Wiosny”, „Dzień Myśli Braterskiej”); zamieszczono w nim list naszej znajomej harcerki z Montrealu Magdy Grzechowiak oraz relacje: z zimowiska w Lubomierzu oraz kolonii zuchowej w Suchej Górze (1995). Numer ten zredagowany przez Ewę Skowron, Dorotę Heliasz i Annę Kokoszkę był opisany jako „Brzask marzec – kwiecień 1996, nr 1/96”. Warto dodać że gdy w 1989 roku powstał Komitet Obywatelski w Niepołomicach, istotną rolę w jego działalności odegrało środowisko szczepu „Puszcza”. Wojciech Wróblewski został przewodniczącym komitetu, Stanisław Kracik – sekretarzem. Środowisko instruktorów i starszych harcerzy okazało się niezastąpione między innymi w czasie organizacji kampanii wyborczej, w której spożytkowaliśmy także nasze doświadczenia i kontakty poligrafi czne.
Z inicjatywy przewodniczącego KO powstało pismo „Wiadomości Niepołomickie”. Redagował je zespół w składzie: Wojciech Wróblewski, Stanisław Kracik, Dorota Heliasz, Iwona Kluzik oraz Piotr Grel z Podłęża. Kolportażem zajmował się Tomek Porąbka. Ukazało się 10 numerów. Gdy KO wygrał wybory „Wiadomości Niepołomickie” przekształcono w „Gazetę Niepołomicką”, którą przez 4 lata redagowały byłe instruktorki szczepu Mariola Rabiej i Ewa Węgrzyn. 

Kolejne numery „Brzasku” ukazały się dzięki staraniom KPH. I tak w 1996 roku wyszło wydanie specjalne z okazji 20-lecia powstania szczepu, zredagowane przez Marię Rabiej i Ewę Węgrzyn. Zawierało 12 stron formatu gazetowego. Kolejny numer „Brzasku” ukazał się w 2001 roku w 25. rocznicę powstania szczepu. Został zredagowany przez Dorotę Heliasz, Wojciecha Wróblewskiego i Karolinę Rabiej. Na 12 stronach umieszczono teksty: Szczepowe dziedzictwo, Historia KPH, Szczep dzisiaj, oraz wywiady, spisy i zestawienia, foto kronikę, a także plakietki akcji. W 2002 roku wydanie specjalne poświęcono w całości harcerskim spotkaniom z Ojcem Świętym. Numer został przygotowany przez Dorotę Heliasz i Wojciecha Wróblewskiego. W 2009 roku KPH wydało numer specjalny poświęcony 30-leciu honorowej odznaki szczepu „Pomocne ręce”. Wydawnictwo zawiera zdjęcia i sylwetki 85 laureatów tej odznaki oraz teksty opisujące historię odznaki „Pomocne ręce”, początki szczepu oraz nasze duszpasterstwo. Ten numer przygotował Wojciech Wróblewski. Te kolejne cztery numery zostały wydane w nakładach ponad 1000 egzemplarzy i były bezpłatnie kolportowane wśród niepołomiczan.